Kosakata Bahasa Mandarin Akuntansi – Part 2

 

Halo teman-teman! Nah.. artikel ini adalah kelanjutan dari kosakata bahasa mandarin akuntansi yang pertama ya. Karena kosakatanya sangat banyak jadi mimin bagi menjadi 2 part agar lebih mudah untuk dipelajari.

Kosakata Bahasa Mandarin Akuntansi – Part 2

diantaranya :

Hanzi :   利润归还投资

Pinyin : Lìrùn guīhuán tóuzī

Profits capitalizad on return of investment           /              Keuntungan dikapitalisasi pada pengembalian investasi

 

Hanzi :   利润

Pinyin : Lìrùn

Profits   /              Keuntungan

 

Hanzi :   本年利润

Pinyin : Běn nián lìrùn

Current year profits        /              Keuntungan tahun berjalan

 

Hanzi :   利润分配

Pinyin : Lìrùn fēnpèi

Profit distribution            /              Distribusi keuntungan

 

Hanzi :   其他转入

Pinyin : Qítā zhuǎn rù

Other chengeover in      /              Chengover lainnya di

 

Hanzi :   提取法定盈余公积

Pinyin : Tíqǔ fǎdìng yíngyú gōng jī

Withdrawal legal surplus               /              Penarikan surplus hukum

 

Hanzi :   提取法定公益金

Pinyin : Tíqǔ fǎdìng gōngyìjīn

Withdrawal legal public welfare funds   /              Penarikan dana kesejahteraan publik yang sah

 

Hanzi :   提取储备基金

Pinyin : Tíqǔ chúbèi jījīn

Withdrawal reserve fund             /              Penarikan dana cadangan

 

Hanzi :   提取企业发展基金

Pinyin : Tíqǔ qǐyè fāzhǎn jījīn

Withdrawal reserve for business expansion        /              Penarikan cadangan untuk ekspansi bisnis

 

Hanzi :   提取职工奖励及福利基金

Pinyin : Tíqǔ zhígōng jiǎnglì jí fúlì jījīn

Withdrawal staff and workers” bonus and welfare fund /              Penarikan bonus staf dan pekerja serta dana kesejahteraan

 

Hanzi :   利润归还投资

Pinyin : Lìrùn guīhuán tóuzī

Profits capitalizad on return of investment           /              Keuntungan dikapitalisasi pada pengembalian investasi

 

Hanzi :   应付优先股股利

Pinyin : Yìngfù yōuxiān gǔ gǔlì

Preferred Stock dividends payable          /              Hutang dividen saham preferen

 

Hanzi :   提取任意盈余公积

Pinyin : Tíqǔ rènyì yíngyú gōng jī

Withdrawal other common accumulation fund   /              Penarikan dana akumulasi umum lainnya

 

Hanzi :   应付普通股股利

Pinyin : Yìngfù pǔtōng gǔ gǔlì

Common Stock dividends payable            /              Hutang dividen saham biasa

 

Hanzi :   转作资本(或股本)的普通股股利

Pinyin : Zhuǎn zuò zīběn (huò gǔběn) de pǔtōng gǔ gǔlì

CommonStock dividends change to assets(or stock)        /              Dividen CommonStock berubah menjadi aset (atau saham)

 

Hanzi :   未分配利润

Pinyin : Wèi fēnpèi lìrùn

Undistributed profit       /              Laba yang tidak dibagikan

 

Hanzi :   生产成本

Pinyin : Shēngchǎn chéngběn

Cost of manufacture      /              Biaya pembuatan

 

Hanzi :   基本生产成本

Pinyin : Jīběn shēngchǎn chéngběn

Base cost of manufacture            /              Biaya dasar pembuatan

 

Hanzi :   辅助生产成本

Pinyin : Fǔzhù shēngchǎn chéngběn

Auxiliary cost of manufacture     /              Biaya tambahan pembuatan

 

Hanzi :   制造费用

Pinyin : Zhìzào fèiyòng

Manufacturing overhead             /              Overhead manufaktur

 

Hanzi :   材料费

Pinyin : Cáiliào fèi

Materials             /              Bahan

 

Hanzi :   管理人员工资

Pinyin : Guǎnlǐ rényuán gōngzī

Executive Salaries            /              Gaji Eksekutif

 

Hanzi :   奖金

Pinyin : Jiǎngjīn

Wages  /              Upah

 

Hanzi :   退职金

Pinyin : Tuìzhí jīn

Retirement allowance   /              Tunjangan pensiun

 

Hanzi :   补贴

Pinyin : Bǔtiē

Bonus   /              Bonus

 

Hanzi :   外保劳务费

Pinyin : Wài bǎo láowùfèi

Outsourcing fee               /              Biaya outsourcing

 

Hanzi :   福利费

Pinyin : Fúlì fèi

Employee benefits/welfare        /              Tunjangan/kesejahteraan karyawan

 

Hanzi :   会议费

Pinyin :                Huìyì fèi

Coferemce         /              Konferensi

 

Hanzi :   加班餐费

Pinyin : Jiābān cān fèi

Special duties    /              Tugas khusus

 

Hanzi :   市内交通费

Pinyin : Shì nèi jiāotōng fèi

Business traveling            /              Perjalanan bisnis

 

Hanzi :   通讯费

Pinyin : Tōngxùn fèi

Correspondence              /              Korespondensi

 

Hanzi :   电话费

Pinyin : Diànhuà fèi

Correspondence              /              Korespondensi

 

Hanzi :   水电取暖费

Pinyin : Shuǐdiàn qǔnuǎn fèi

Water and Steam             /              Air dan Uap

 

Hanzi :   税费

Pinyin : Shuì fèi

Taxes and dues /              Pajak dan iuran

 

Hanzi :   租赁费

Pinyin : Zūlìn fèi

Rent      /              Menyewa

 

Hanzi :   管理费

Pinyin : Guǎnlǐ fèi

Maintenance     /              Pemeliharaan

 

Hanzi :   车辆维护费

Pinyin : Chēliàng wéihù fèi

Vehicles maintenance   /              Pemeliharaan kendaraan

 

Hanzi :   油料费

Pinyin : Yóuliào fèi

Vehicles maintenance   /              Pemeliharaan kendaraan

 

Hanzi :   培训费

Pinyin : Péixùn fèi

Education and training   /              Pendidikan dan Pelatihan

 

Hanzi :   接待费

Pinyin : Jiēdài fèi

Entertainment  /              Hiburan

 

Hanzi :   图书、印刷费

Pinyin : Túshū, yìnshuā fèi

Books and printing          /              Buku dan percetakan

 

Hanzi :   运费

Pinyin : Yùnfèi   Transpotation    /              Transpotasi

 

Hanzi :   保险费

Pinyin : Bǎoxiǎn fèi

Insurance premium        /              Asuransi premium

 

Hanzi :   支付手续费

Pinyin : Zhīfù shǒuxù fèi

Commission       /              Komisi

 

Hanzi :   杂费

Pinyin : Záfèi

Sundry charges /              Biaya bermacam-macam

 

Hanzi :   折旧费

Pinyin : Zhéjiù fèi

Depreciation expense   /              Beban penyusutan

 

Hanzi :   机物料消耗

Pinyin : Jī wùliào xiāohào

Article of consumption  /              Artikel konsumsi

 

Hanzi :   劳动保护费

Pinyin : Láodòng bǎohù fèi

Labor protection fees    /              Biaya perlindungan tenaga kerja

 

Hanzi :   季节性停工损失

Pinyin : Jìjié xìng tínggōng sǔnshī

Loss on seasonality cessation     /              Kerugian pada penghentian musiman

 

Hanzi :   劳务成本

Pinyin : Láowù chéngběn

Service costs      /              Biaya layanan

 

Hanzi :   收入

Pinyin : Shōurù

Income /              Penghasilan

 

Hanzi :   业务收入

Pinyin : Yèwù shōurù

Operating income            /              pendapatan operasional

 

Hanzi :   主营业务收入

Pinyin : Zhǔ yíngyèwù shōurù

Prime operating revenue             /              Pendapatan operasi utama

 

Hanzi :   产品销售收入

Pinyin : Chǎnpǐn xiāoshòu shōurù

Sales revenue   /              Pendapatan penjualan

 

Hanzi :   服务收入

Pinyin : Fúwù shōurù

Service revenue               /              Pendapatan layanan

 

Hanzi :   其他业务收入

Pinyin : Qítā yèwù shōurù

Other operating revenue             /              Pendapatan operasi lainnya

 

Hanzi :   材料销售

Pinyin : Cáiliào xiāoshòu

Sales materials  /              Bahan penjualan

 

Hanzi :   包装物出租

Pinyin : Bāozhuāng wù chūzū

Wrappage lease               /              Sewa bungkus

 

Hanzi :   出让资产使用权收入

Pinyin : Chūràng zīchǎn shǐyòng quán shōurù

Remise right of assets revenue /              Remise hak pendapatan aset

 

Hanzi :   返还所得税

Pinyin : Fǎnhuán suǒdéshuì

Reimbursement of income tax  /              Penggantian pajak penghasilan

 

Hanzi :   其他收入

Pinyin : Qítā shōurù

Other revenue  /              Penghasilan lain

 

Hanzi :   投资收益

Pinyin : Tóuzī shōuyì

Investment income        /              Pendapatan investasi

 

Hanzi :   短期投资收益

Pinyin : Duǎnqí tóuzī shōuyì

Current investment income        /              Pendapatan investasi saat ini

 

Hanzi :   长期投资收益

Pinyin : Chángqí tóuzī shōuyì

Long-term investment income  /              Pendapatan investasi jangka panjang

 

Hanzi :   计提的委托贷款减值准备

Pinyin : Jì tí de wěituō dàikuǎn jiǎn zhí zhǔnbèi

Withdrawal of entrust loans reserves     /              Penarikan cadangan pinjaman titipan

 

Hanzi :   补贴收入

Pinyin : Bǔtiē shōurù

Subsidize revenue           /              Mensubsidi pendapatan

 

Hanzi :   国家扶持补贴收入

Pinyin : Guójiā fúchí bǔtiē shōurù

Subsidize revenue from country               /              Mensubsidi pendapatan dari negara

 

Hanzi :   其他补贴收入

Pinyin : Qítā bǔtiē shōurù

Other subsidize revenue              /              Pendapatan subsidi lainnya

 

Hanzi :   营业外收入

Pinyin : Yíngyè wài shōurù

Non-operating income  /              pendapatan non-operasional

 

Hanzi :   非货币性交易收益

Pinyin : Fēi huòbì xìng jiāoyì wài yì

Non-cash deal income   /              Pendapatan transaksi non tunai

 

Hanzi :   现金溢余

Pinyin : Xiànjīn yì yú

Cash overage     /              Kelebihan uang tunai

 

Hanzi :   处置固定资产净收益

Pinyin : Chǔzhì gùdìng zīchǎn jìng shōuyì

Net income on disposal of fixed assets  /              Laba bersih atas pelepasan aset tetap

 

Hanzi :   出售无形资产收益

Pinyin : Chūshòu wúxíng zīchǎn shōuyì

Income on sales of intangible assets       /              Pendapatan dari penjualan aset tidak berwujud

 

Hanzi :   固定资产盘盈

Pinyin : Gùdìng zīchǎn pán yíng

Fixed assets inventory profit      /              Keuntungan persediaan aset tetap

 

Hanzi :   罚款净收入

Pinyin : Fákuǎn jìng shōurù

Net amercement income             /              Pendapatan penjualan bersih

 

Hanzi :   支出

Pinyin : Zhīchū

Outlay  /              Pengeluaran

 

Hanzi :   业务支出

Pinyin : Yèwù zhīchū

Revenue charges             /              Biaya pendapatan

 

Hanzi :   主营业务成本

Pinyin : Zhǔ yíngyèwù chéngběn

Operating costs /              Biaya operasional

 

Hanzi :   产品销售成本

Pinyin : Chǎnpǐn xiāoshòu chéngběn

Cost of goods sold           /              Harga pokok penjualan

 

Hanzi :   服务成本

Pinyin : Fúwù chéngběn

Cost of service  /              Biaya layanan

 

Hanzi :   主营业务税金及附加

Pinyin : Zhǔ yíng yèwù shuìjīn jí fùjiā

Tax and associate charge              /              Pajak dan biaya rekanan

 

Hanzi :   营业税

Pinyin : Yíngyèshuì

Sales tax              /              Pajak Penjualan

 

Hanzi :   消费税

Pinyin : Xiāofèishuì

Consumption tax             /              Pajak konsumsi

 

Hanzi :   城市维护建设税

Pinyin : Chéngshì wéihù jiànshè shuì

Tax for maintaining and building cities    /              Pajak untuk memelihara dan membangun kota

 

Hanzi :   资源税

Pinyin : Zīyuán shuì

Resources tax    /              Pajak sumber daya

 

Hanzi :   土地增值税

Pinyin : Tǔdì zēngzhí shuì

Increment tax on land value       /              Pajak pertambahan nilai tanah

 

Hanzi :   其他业务支出

Pinyin : Qítā yèwù zhīchū

Other business expense               /              Biaya bisnis lainnya

 

Hanzi :   销售其他材料成本

Pinyin : Xiāoshòu qítā cáiliào chéngběn

Other cost of material sale           /              Biaya penjualan material lainnya

 

Hanzi :   其他劳务成本

Pinyin : Qítā láowù chéngběn

Other cost of service      /              Biaya layanan lainnya

 

Hanzi :   其他业务税金及附加费

Pinyin : Qítā yèwù shuìjīn jí fùjiā fèi

Other tax and associate charge  /              Pajak lainnya dan biaya rekanan

 

Hanzi :   费用

Pinyin : Fèiyòng

Expenses             /              Pengeluaran

 

Hanzi :   营业费用

Pinyin : Yíng yè fèiyòng

Operating expenses       /              Biaya operasional

 

Hanzi :   代销手续费

Pinyin : Dàixiāo shǒuxù fèi

Consignment commission charge             /              Biaya komisi konsinyasi

 

Hanzi :   运杂费                 Pinyin : Yùn záfèi

Transpotation    /              Transpotasi

 

Hanzi :   保险费

Pinyin : Bǎoxiǎn fèi

Insurance premium        /              Asuransi premium

 

Hanzi :   展览费

Pinyin : Zhǎnlǎn fèi

Exhibition fees  /              Biaya pameran

 

Hanzi :   广告费

Pinyin : Guǎnggào fèi

Advertising fees               /              Biaya iklan

 

Hanzi :   管理费用

Pinyin : Guǎnlǐ fèiyòng

Adminisstrative expenses            /              Biaya administrasi

Hanzi :   职工工资

Pinyin : Zhígōng gōngzī

Staff Salaries      /              Gaji Staf

 

Hanzi :   修理费

Pinyin : Xiūlǐ fèi

Repair charge    /              Biaya perbaikan

 

Hanzi :   低值易耗摊销

Pinyin : Dī zhí yì hào tān xiāo

Article of consumption  /              Artikel konsumsi

 

Hanzi :   办公费

Pinyin : Bàngōng fèi

Office allowance              /              Tunjangan kantor

 

Hanzi :   差旅费

Pinyin : Chàlǚfèi

Travelling expense          /              Biaya perjalanan

 

Hanzi :   工会经费

Pinyin : Gōnghuì jīngfèi

Labour union expenditure           /              pengeluaran serikat pekerja

 

Hanzi :   研究与开发费

Pinyin : Yánjiū yǔ kāifā fèi

Research and development expense     /              Biaya penelitian dan pengembangan

 

Hanzi :   福利费

Pinyin : Fúlì fèi

Employee benefits/welfare        /              Tunjangan/kesejahteraan karyawan

 

Hanzi :   职工教育经费 Pinyin : Zhígōng jiàoyù jīngfèi     Personnel education      /              Pendidikan personel

Hanzi :   待业保险费

Pinyin : Dàiyè bǎoxiǎn fèi

Unemployment insurance           /              Asuransi pengangguran

 

Hanzi :   劳动保险费

Pinyin : Láodòng bǎoxiǎn fèi

Labour insurance             /              asuransi tenaga kerja

 

Hanzi :   医疗保险费

Pinyin : Yīliáo bǎoxiǎn fèi

Medical insurance           /              Asuransi kesehatan

 

Hanzi :   会议费

Pinyin : Huìyì fèi

Coferemce         /              Konferensi

 

Hanzi :   聘请中介机构费

Pinyin : Pìnqǐng zhōngjiè jīgòu fèi

Intermediary organs       /              Organ perantara

 

Hanzi :   咨询费

Pinyin : Zīxún fèi

Consult fees       /              Biaya konsultasi

 

Hanzi :   诉讼费

Pinyin : Sùsòng fèi

Legal cost            /              Biaya hukum

 

Hanzi :   业务招待费

Pinyin : Yèwù zhāodài fèi

Business entertainment               /              Hiburan bisnis

 

Hanzi :   技术转让费

Pinyin : Jìshù zhuǎnràng fèi

Technology transfer fees             /              biaya alih teknologi

 

Hanzi :   矿产资源补偿费

Pinyin : Kuàngchǎn zīyuán bǔcháng fèi

Mineral resources compensation fees   /              Biaya kompensasi sumber daya mineral

 

Hanzi :   排污费

Pinyin : Páiwū fèi

Pollution discharge fees                /              Biaya pembuangan polusi

 

Hanzi :   房产税

Pinyin : Fángchǎn shuì

Housing property tax     /              Pajak properti perumahan

 

Hanzi :   车船使用税

Pinyin : Chēchuán shǐyòng shuì

Vehicle and vessel usage license plate tax(VVULPT)        /              Pajak plat nomor penggunaan kendaraan dan kapal (VVULPT)

 

Hanzi :   土地使用税

Pinyin : Tǔdì shǐyòng shuì

Tenure tax          /              Pajak tenurial

 

Hanzi :   印花税

Pinyin : Yìnhuāshuì

Stamp tax            /              Pajak materai

 

Hanzi :   财务费用

Pinyin : Cáiwù fèiyòng

Finance charge /               Biaya finansia

 

Hanzi :   利息支出

Pinyin : Lìxí zhīchū

Interest exchange           /              Pertukaran bunga

 

Hanzi :   汇兑损失

Pinyin : Huìduì sǔnshī

Foreign exchange loss   /              Kerugian devisa

 

Hanzi :   各项手续费

Pinyin : Gè xiàng shǒuxù fèi

Charge for trouble           /              Biaya untuk masalah

 

Hanzi :   各项专门借款费用

Pinyin : Gè xiàng zhuānmén jièkuǎn fèiyòng

Special-borrowing cost  /              Biaya pinjaman khusus

 

Hanzi :   营业外支出

Pinyin : Yíng yè wài zhīchū

Nonbusiness expenditure           /              Pengeluaran nonbisnis

 

Hanzi :   捐赠支出

Pinyin : Juānzèng zhīchū

Donation outlay                /              Pengeluaran donasi

 

Hanzi :   减值准备金

Pinyin : Jiǎn zhí zhǔnbèi jīn

Depreciation reserves   /              Cadangan penyusutan

 

Hanzi :   非常损失

Pinyin : Fēicháng sǔnshī

Extraordinary loss            /              Kerugian luar biasa

 

Hanzi :   处理固定资产净损失

Pinyin : Chǔlǐ gùdìng zīchǎn jìng sǔnshī

Net loss on disposal of fixed assets          /              Kerugian bersih atas pelepasan aset tetap

 

Hanzi :   出售无形资产损失

Pinyin : Chūshòu wúxíng zīchǎn sǔnshī

Loss on sales of intangible assets              /              Kerugian penjualan aset tidak berwujud

 

Hanzi :   固定资产盘亏

Pinyin : Gùdìng zīchǎn pán kuī

Fixed assets inventory loss          /              Kehilangan inventaris aset tetap

 

Hanzi :   债务重组损失

Pinyin : Zhàiwù chóngzǔ sǔnshī

Loss on arrangement     /              Kerugian pengaturan

 

Hanzi :   罚款支出

Pinyin : Fákuǎn zhīchū

Amercement outlay       /              Pengeluaran Amercement

 

Hanzi :   所得税

Pinyin : Suǒdéshuì

Income tax         /              Pajak penghasilan

 

Hanzi :   以前年度损益调整

Pinyin : Yǐqián niándù sǔnyì tiáozhěng

Prior year income adjustment    /              Penyesuaian pendapatan tahun sebelumnya

 

Demikianlah kosakata bahasa mandarin akuntansi – part 2. Tentunya masih banyak artikel lain dari admin MandarinMe yang menarik seperti kosakata bahasa mandarin pemasaran.

Sekarang MandarinMe membuka kelas bahasa mandarin untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa mandarin, silakan daftar sekarang di whatsapp admin kami.

Mungkin Anda juga menyukai

7 Respon

 1. kulagLig berkata:

  На сайте https://sochi.calypso.ooo/ вы сможете найти яхту в Адлере или Сочи и связаться с ее хозяином для того, чтобы взять в аренду для совершения приятной прогулки. Кроме того, у вас получится обсудить некоторые моменты с владельцем, чтобы забронировать именно на ту дату, которая необходимо. Возможна аренда и на несколько дней. Прямо на сайте вы сможете заполнить форму. Есть возможность взять в аренду яхту для прогулки, а также незабываемого круиза. Специально для вас действуют привлекательные расценки.

 2. CryptoElon berkata:

  Cryptocurrency Epic fail Token (EPFT)
  Buy, there will be a 100x price increase. An absurd name is not a hindrance to growth. Our team will prove it! We invest a million in advertising.
  Don’t miss your chance.
  https://www.google.com/search?q=Epic+Fail+Token+EPFT

 3. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

 1. 8 Juni 2023

  […] Kosakata bahasa mandarin akuntansi – Part 2 […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *